Långsiktigt digital bevarande (LDB) tjänsten för digitala kulturarv som skapats för långsiktigt digitalt bevarande av kulturarvsmaterial garanterar att centrala nationella digitala informationsresurser i bibliotek, arkiv och museer bevaras i användbart skick. Med digitala kulturarvsmaterial avses såväl digitaliserat som i digitalt format producerat material. De är bl.a. digitala kulturarvsmaterial som omfattas av lagstadgad bevaring, digitala handlingar som ingår i det nationella kulturarvet och övriga digitala informationsresurser som omfattas av långsiktigt bevarande. Materialen förvaltas av de organisationer inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde som har ansvar för bevarandet av det materiella och icke-materiella kulturarvet.

LDB-tjänsten för digitala kulturarv är en tjänst som kontinuerligt utvecklas i nära samarbete med arkiven, biblioteken och museerna. Målet är att bevara de viktigaste digitala kulturarvsmaterialen i LDB-tjänsten för digitala kulturarv även för kommande generationer och möjliggöra användning av materialet på lång sikt.

Kundorganisationerna för LDB-tjänsten för digitala kulturarv, dvs. de som erbjuds långsiktigt digitalt bevarande i tjänsten, är i första hand de organisationer inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde som ansvarar för bevarandet av det icke-materiella och materiella kulturarvet. Bevarande av digitala kulturarvsmaterial inom LDB-tjänsten för digitala kulturarv förutsätter att kundorganisationerna upprättar ett serviceavtal för användning av tjänsten tillsammans med CSC. Innan detta har undervisnings- och kulturministeriet gett kundorganisationen och CSC riktlinjer för hur organisationen kan använda LDB-tjänsten.

Mer information: digitalpreservation.fi