Riksarkivet tar emot handlingar som överlåts av myndigheterna samt införskaffar och förvarar andra betydelsefulla datamaterial med tanke på samhället och forskning. Riksarkivet har även införskaffat ett stort antal mikrofilmkopior på handlingar i andra arkiv. En stor del av de mest använda materialen och mikrofilmerna har digitaliserats. De statliga myndigheterna överför handlingar som är äldre än 40 år för permanent bevaring i Riksarkivet. Kommunerna, städerna och samkommunerna bevarar i regel sina handlingar i egna centralarkiv. De lutherska och ortodoxa församlingarna har delvis sparat sina arkiv i Riksarkivet och församlingarnas handlingar från medeltiden har samlats i Riksarkivet. De äldsta enhetliga serierna med handlingar är från 1500-talet. I Riksarkivet förvaras även ett flertal arkiv som har tillhört privatpersoner, släkter, organisationer, föreningar och affärsföretag. Närmare information om arkiven och om hur digitaliseringen av dem framskrider finns på Riksarkivets webbplats.

Privat arkivmaterial samlas och bevaras även av flera andra arkiv utöver Riksarkivet. Arkiven tar emot och införskaffar även själva aktivt material inom det egna ansvarsområdet, i enlighet med den arbetsfördelning som arkiven tillsammans kommit överens om.

Folkets arkiv (KansA) bevarar och tillgängliggör historiska handlingar om den vänsterorienterade arbetarrörelsen, medborgarorganisationer och privatpersoner. Centern och landsbygdens arkiv (KMA) ansvarar för varaktig bevaring av Agrarförbundet-Centerpartiet-Centern i Finlands och relaterade organisationers och privatpersoners arkivmaterial och främjande av användning av materialet i forskningssyfte.  Arbetararkivet (TA) är Finlands äldsta folkrörelsearkiv. Arkivet tar emot, bevarar och tillgängliggör omfattande material om följande ämnesområden: politiska organisationer, fackföreningsrörelsen, organisationslivets hela bredd, privatpersoner och samlingar med muntliga traditioner. Borgerliga Arbetets Arkiv (PTA) ansvarar för att bevara handlingar om konservativ samhällelig verksamhet och handlingar som uppkommit inom borgerliga organisationer och för att göra dem tillgängliga för forskning.

Centralarkivet för Finlands näringsliv (ELKA) har som uppgift att bevara och tillgängliggöra historisk kunskap om och traditioner inom det finländska näringslivet. Tjänstemannaarkivet (THA)

är i sin tur ett gemensamt arkiv för tjänstemannafackens organisationer och deras medlemmar. Arkivet gör sina arkiv tillgängliga för forskare.

Finska litteratursällskapet (SKS) införskaffar, förvaltar och tillgängliggör källmaterial inom finländsk litteratur och kulturhistoria samt material om traditioner och muntliga traditioner. Svenska litteratursällskapets arkiv (SLS) tar emot donerat material om finlandssvensk kultur och det finlandssvenska kulturarvet och dokumenterar även själv området med hjälp av insamlingar, frågeformulär och fältarbete. Svenska centralarkivet (SCA) upprätthåller ett privat arkiv om verksamhet med koppling till det finlandssvenska samhället och finlandssvensk kultur.

Finlands Idrottsarkiv (SUA) ansvar för att bevara, ordna och tillgängliggöra handlingar av historisk betydelse inom den finländska idrottskulturen. Musikarkivet samlar in, bevarar och tillgängliggör i synnerhet unikt material relaterat till finländsk musik, med undantag för konstmusik och folkmusik.

Urho Kekkonens arkiv är ett arkiv som utgörs av material som överlåtits av president Kekkonen och av övrigt skriftligt material. Arkivet upprätthålls för att främja historisk forskning. Migrationsinstitutet samlar in och bevarar material relaterat till migration och etniska frågor, utför, främjar och publicerar forskning, utvecklar samarbete och tillhandahåller en informationstjänst. Dataarkivet (FSD) arkiverar och förmedlar elektroniska forskningsmaterial för forskning, undervisning och studier.

Närmare information om materialen och informationsresurserna i de privata arkiven finns på respektive arkivs egen webbplats.

I tjänsten Finna kan man göra sökningar i exempelvis följande arkivs material: Riksarkivet, Folkets arkiv, Migrationsinstitutet, Svenska litteratursällskapets arkiv, Arbetararkivet, Dataarkivet och Musikarkivet. Flera privata arkiv använder även andra gemensamma söktjänster och databaser. En sammanställning av webbtjänster och databaser för Riksarkivets material finns på Riksarkivets webbplats.

AHAA är ett redskap för arkivbeskrivning som tillhandahålls av IT-centret för vetenskap CSC. Med redskapet produceras och hanteras metadata för beskrivning med hjälp av enhetliga regler i ett gemensamt användargränssnitt, vilket märkbart ökar interoperabiliteten för datamaterialen i arkiven. Materialen som beskrivits i AHAA-systemet kan i fortsättningen hittas i Finna. AHAA tas i bruk av Riksarkivet, Finska Litteratursällskapet, Folkets arkiv, Centern och landsbygdens arkiv, Borgerliga Arbetets Arkiv, Svenska centralarkivet och Musikarkivet.

YKSA är ett arkivsystem som förvaltas av Disec Oy. Systemet gör det möjligt att hantera behoven inom såväl elektronisk som analogisk arkivering och bevaring. De privata arkiv som använder YKSA är Centralarkivet för Finlands näringsliv, Urho Kekkonens arkiv, Tjänstemannaarkivet, Finlands Idrottsarkiv och Arbetararkivet.