Inom ramen för helheten inom det digitala kulturarvet upprätthålls tjänster som förbättrar tillgången till och långtidsbevaringen av informationsresurser. Dessutom främjas arkivens, bibliotekens och museernas samarbete och kompetens och interoperabiliteten för data och datasystem förbättras.

Finna gör arkivens, bibliotekens och museernas digitala material brett tillgängliga och LDB-tjänsten för digitala kulturarv säkerställer deras långtidsbevaring.

Med gemensamma tjänster och lösningar säkerställs att datasystem och data inom kulturarvsområdet fungerar som en del av ekosystem inom exempelvis utbildning, kultur, vetenskap och offentlig förvaltning.  Målet är att öka synligheten för innehållen och tjänsterna samt deras användning i samhället. Ett kulturarv som är öppet för alla och förankrat i vardagen främjar mångfald, interaktion och delaktighet i samhället.

Undervisnings- och kulturministeriet utfärdar riktlinjerna för det digitala kulturarvet som helhet. Nationalbiblioteket ansvarar för kommunikationen kring helheten. Helheten inom det digitala kulturarvet fortsätter det arbete som utförts inom projektet Det nationella digitala biblioteket (NDB) 2008–2017. Helheten inom det digitala kulturarvet fungerar i samarbete med aktörer inom öppen vetenskap.

Webbplatsen Vårt digitala kulturarv, Digime.fi, är huvudkanalen för kommunikation om helheten inom det digitala kulturarvet. Webbplatsen erbjuder information om aktuella frågor som rör det digitala kulturarvet och samarbetet mellan arkiven, biblioteken och museerna. Webbplatsen samlar sammanbundna tjänster, ämneshelheter och projekt inom det digitala kulturarvet på ett och samma ställe. Målet med webbplatsen Digime.fi och helheten inom det digitala kulturarvet är att främja omfattande användning av det digitala kulturarvet och därtill kopplade informationsresurser, tjänster och kompetenser i samhället.

Innehållen på webbplatsen produceras och förvaltas av ett samarbetsnätverk som samordnas av Nationalbiblioteket. I nätverket ingår undervisnings- och kulturministeriet, IT-centret för vetenskap CSC, Riksarkivet, Museiverket, Nationella audiovisuella institutet (KAVI) och privata arkiv.

Mer information om helheten inom det digitala kulturarvet:

direktör Minna Karvonen, undervisnings- och kulturministeriet, minna.karvonen(at)gov.fi, tfn 02953 30142

kulturråd Tapani Sainio, undervisnings- och kulturministeriet, tapani.sainio(at)gov.fi, tfn 02953 30336

Mer information om kommunikationen kring helheten inom det digitala kulturarvet och om webbplatsen Digime.fi:

kk-digime@helsinki.fi