Finlands över 300 professionellt skötta museer har omfattande och mångsidiga samlingar och informationsresurser med kulturarv. Museiverket är en kulturarvsexpert, serviceproducent och myndighet som utvecklar sin bransch. Museiverket utökar, vårdar och presenterar den kulturhistoriska nationalegendomen samt lagrar, producerar och förmedlar information. Nationalgalleriet, Nationalmuseet och Naturhistoriska centralmuseet LUOMUS är nationella museer som leder övriga museer inom sina respektive ämnesområden. I Finland finns även 16 nationella specialmuseer, 22 landskapsmuseer och 16 regionala konstmuseer. Arbetsfördelningen inom bevaring mellan professionella museer, i synnerhet kulturhistoriska museer, samordnas av dokumentations- och samlingsnätverket TAKO. Utöver de professionellt skötta museerna finns det i Finland ungefär 1 000 lokala museienheter och samlingar som drivs av föreningar, stiftelser, kommuner, företag och privatpersoner

I de professionellt skötta museernas samlingar ingår enligt museistatistiken från år 2016 över 50 miljoner objekt. Antalet kulturhistoriska föremål i samlingarna uppgår till 5,5 miljoner. Av dessa har cirka 45 procent beskrivits och 26 procent digitaliserats. I museernas konstsamlingar ingår över 400 000 konstverk. Av dessa har 90 procent beskrivits och 72 procent digitaliserats. I fotografisamlingarna ingår nästan 22,8 miljoner bilder, varav 16 procent har beskrivits och 13 procent har digitaliserats. Antalet audiovisuella föremål i museernas samlingar uppgår till 38 000 objekt, varav 41 procent beskrivits och 45 procent digitaliserats. Museerna har även naturvetenskapliga samlingar med 21,7 miljoner objekt. Av dessa har 3,6 procent beskrivits och 0,8 procent digitaliserats. Beskrivningen och digitaliseringen av samlingarna framskrider ständigt vid museerna.

I webbtjänsten Finna.fi finns över en miljon digitala museiobjekt. Sett till mängden är fotografier den största gruppen material som finns tillgänglig på webben, medan den näst största gruppen är digitaliserade föremål. Museernas material i Finna ökar då nya museer ansluter sig till tjänsten och digitaliseringen framskrider i de museer som redan är medlemmar i Finna. Museerna har även en egen Finna-vy. Vyn är gemensam för samtliga museers material och finns på adressen museot.finna.fi. En del av museerna gör sina material tillgängliga utöver i Finna även i egna webbtjänster eller i webbtjänster som de tillhandahåller tillsammans med andra museer.

Museiverket lagrar information om kulturmiljön och skyddet av den. Det största datamaterialet utgörs av registret över arkeologiska objekt, men även information om byggda miljöer, världsarvsobjekt och bland annat arkeologiska projekt lagras. Det bästa sättet att bekanta sig med informationen är genom tjänsten Kulttuuriympäristön palveluikkuna.

Allt fler museer erbjuder sina material i tjänsten Finna.fi och på andra ställen med användarvillkor som möjliggör fortsatt användning och återanvändning. Nationalgalleriet har utarbetat en sammanställning av öppna data inom sin organisation. Museiverkets öppna datamaterial finns på webbplatsen Avoindata.fi.