De finländska arkiven, biblioteken och museerna ansvarar för att bevara kulturarvet och därtill relaterade data och för att göra kulturarvet tillgängligt för medborgarna. De hanterar omfattande historiska samlingar och dokumenterar och bevarar aktivt dagens värld. Arkiven, biblioteken och museerna utvecklar ständigt sätt att digitalisera sina material och informationsresurser och göra dem digitalt tillgängliga. Samtidigt skapas en allt större andel av det material som bevaras redan från början i ett digitalt format.

Arkiven, biblioteken och museerna har en överenskommen och delvis lagstadgad ansvarsfördelning då det gäller bevaringen av kulturarvet. I arkivens samlingar ligger tyngdpunkten på handlingar, men samlingarna omfattar också mycket material från privatpersoner och släkter samt muntlig tradition. I bibliotekens samlingar ligger tyngdpunkten på utgåvor i olika format. Museernas tyngdpunkt ligger på samlingar med föremål, fotografier och konst, medan Nationella audiovisuella institutet (KAVI) har fokus på det finländska audiovisuella kulturarvet. Trots arbetsfördelningen är arkivens, bibliotekens och museernas samlingar och tjänster ofta väldigt lika varandra och aktörerna samarbetar smidigt med varandra. Ansvarsfördelningen inom bevaringen är inte alltid helt tydlig. Exempelvis handlingar finns utöver i arkiven även på museer och i bibliotek, bildsamlingar finns även bevarade på andra ställen än i museerna, audiovisuellt material finns i flera olika organisationers samlingar och många museer och arkiv driver specialbibliotek inom sina egna områden.

Digitaliseringen av materialen har varit långsam och en stor del av arbetet har varit manuellt, vilket lett till att knappast något arkiv, bibliotek eller museum har kunnat digitalisera hela sitt material. Teknologin utvecklas dock hela tiden och digitaliseringsprocessen blir allt mer automatisk. I dagsläget står arkiven, biblioteken och museerna tillsammans inför en ny utmaning i sin uppgift att bevara kulturarvet: de ska i sina samlingar börja inkludera ett arv som produceras direkt i digitalt format.

I centrum för innehållsarbetet, dvs. att skapa, tillgängliggöra och bevara informationsresurser, står beskrivning. Arkiv, bibliotek och museer har en lång tradition av att utveckla metoder för att hitta material. Denna kompetens och kunskap om beskrivning kan vara nyttig i det allt mer digitaliserade samhället även i övrigt.