År 2017 färdigställdes en utredning om bibliotekens, arkivens och museernas (BAM-sektorn) användning och behov av geografisk information. Utredningen gjordes på uppdrag av dataarkitekturgruppen inom projektet Det nationella digitala biblioteket (NDB). Utredningen ger en helhetsbild av hur man inom BAM-sektorn använder orter och geografiska namn i beskrivande syfte. Avsikten med utredningen var att tydliggöra BAM-sektorns roll i det nationella ekosystemet för geografisk information och ge förslag till framtida verksamhet.

I bibliotekens, arkivens och museernas datasystem används geografiska namn framför allt i beskrivande syften. Å andra sidan använder många museer geografisk informationsteknik i en vidare betydelse än för beskrivning, exempelvis inom kulturmiljöfrågor. I system där geografisk informationsteknik inte används framhävs betydelsen av kvaliteten och omfattningen hos den geografiska information som används för beskrivning. Ett centralt problem är att de ontologier för geografisk information som används i systemen ofta är systemspecifika och skiljer sig från varandra. De ontologier som är i gemensam användning uppfyller i sin tur inte nödvändigtvis alla kvalitetsmässiga krav.

I den ovan nämnda NDB-utredningen föreslogs som målsättning en gemensam ontologi för geografisk information inom BAM-sektorn, dvs. att producera data om geografiska namn i en gemensam informationsresurs. För att uppnå detta mål gavs rekommenderade åtgärder i utredningen, varav en del har vidtagits under 2018. En av åtgärderna är att utreda möjligheterna att införliva det ortnamnsmaterial som Institutet för de inhemska språken förvaltar i ontologin för geografiska namn i Allmän finländsk ontologi, dvs. ALLFO-orter. ALLFO-orter har konstaterats vara den bästa utgångspunkten för skapandet av en gemensam tjänst för geografisk information.

Målet för de påbörjade åtgärderna är att skapa en gemensam geografisk informationsresurs. De övriga åtgärderna i NDB:s utredning, såsom ontologisering av historisk geografisk information, användning av positionsdata och införlivande av utländska orter i innehålls- och referensinformation, kommer att vidtas i ett senare skede.