Långsiktigt digitalt bevarande (LDB) innebär att digital information bevaras i ett förståeligt och användbart format under tiotals och till och med hundratals år. Utrustning, program och filformat föråldras med tiden, men informationen måste bestå. Tillförlitligt långsiktigt digitalt bevarande förutsätter aktiv tillsyn av innehållet som helhet och beredskap att hantera flera olika slags risker. Här spelar metadata en central roll. Metadata beskriver bl.a. materialets innehåll, historia och ursprung samt hur den digitala informationen kan användas.

I Finland sköts det långsiktiga digitala bevarandet av kulturarv och forskningsmaterial nationellt och centraliserat. De nationella tjänsterna för långsiktigt bevarande av digitalt kulturarvs- och forskningsmaterial tillhandahålls och ägs av undervisnings- och kulturministeriet. IT-centret för vetenskap CSC svarar för tjänsternas genomförande. Mer information om LDB-tjänsterna finns på webbplatsen digitalpreservation.fi.

Bevarandet i LDB-tjänsterna är indelat i tre olika nivåer. (1) Det tekniska bevarandet är processen för att säkerställa att materialets ursprungliga bitsträngar bevaras oförändrade och kan behandlas med modern utrustning. I processen ingår bland annat aktiv tillsyn av filernas beständighet och hantering av kopior. LDB-tjänsterna ansvarar i regel för bevarandet på den här nivån. (2) Det logiska bevarandet är en process där man säkerställer att materialet bevaras tekniskt förståeligt och läsbart oberoende av teknologiska förändringar. I processen ingår bland annat noggrann planering av bevarandeåtgärder, migrering av filformat och säkerställande av tillräckliga tekniska metadata. För bevarande på denna nivå svarar LBD-tjänsterna tillsammans med den organisation som äger materialen. (3) Semantiskt bevarande handlar om att säkerställa att förståelsen av materialet, dess betydelse och tolkningar, bevaras. I processen ingår bland annat säkerställande av tillräckliga beskrivande metadata och bevarande av materialets ursprungliga saksammanhang. För bevarande på denna nivå svarar i regel den organisation som äger materialet.