Kansallisarkisto vastaanottaa viranomaisten luovuttamia asiakirjoja sekä hankkii ja säilyttää muita yhteiskunnan ja tutkimuksen kannalta merkityksellisiä tietoaineistoja. Kansallisarkistoon on hankittu myös runsaasti mikrofilmijäljennöksiä muiden arkistojen asiakirjoista. Suuri osa kaikkein käytetyimmästä aineistoista sekä mikrofilmeistä on digitoitu. Valtion viranomaiset siirtävät 40 vuotta vanhemmat pysyvästi säilytettävät asiakirjansa Kansallisarkistoon. Pääsääntöisesti kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät säilyttävät asiakirjansa omissa keskusarkistoissaan. Luterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat ovat tallettaneet arkistojaan Kansallisarkistoon ja keskiajan asiakirjat on koottu Kansallisarkistoon. Vanhimmat yhtenäiset asiakirjasarjat ovat 1500-luvulta. Kansallisarkistossa säilytetään myös paljon yksityishenkilöiden, sukujen, järjestöjen, yhdistysten ja liikeyritysten arkistoja. Tarkemmat tiedot aineistoista ja niiden digitoimisen etenemisestä löytyvät Kansallisarkiston verkkosivuilta.

Yksityistä arkistoaineistoa kerää ja tallentaa Kansallisarkiston lisäksi moni muukin arkisto. Arkistot vastaanottavat ja myös hankkivat aktiivisesti omalle vastuualueelleen kuuluvaa aineistoa, arkistojen yhteisesti sopiman työnjaon mukaisesti.

Kansan arkisto (KansA) tallentaa ja asettaa käyttöön Suomen vasemmistolaisen työväenliikkeen, kansalaisjärjestöjen ja yksityishenkilöiden asiakirjallista historiaa. Keskustan ja maaseudun arkisto (KMA) vastaa Maalaisliitto-Keskustapuolue-Suomen Keskustan ja sitä lähellä olevien järjestöjen ja yksityishenkilöiden arkistoaineistojen pysyvästä säilyttämisestä ja tutkimuskäytön edistämisestä. Työväen Arkisto (TA) on Suomen vanhin kansanliikearkisto, joka vastaanottaa, säilyttää ja antaa käyttöön laajoja aineistoja seuraavista aihepiireistä: poliittiset järjestöt, ammattiyhdistysliike, järjestöelämän koko kirjo, yksityiset henkilöt ja muistitietokokoelma. Porvarillisen Työn Arkisto (PTA) vastaa konservatiivista yhteiskunnallista toimintaa koskevien ja porvarillisissa järjestöissä syntyneiden asiakirjojen säilyttämisestä ja tutkimustyöhön asettamisesta.

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston (ELKA) tehtävänä on suomalaista elinkeinoelämää koskevan ja sivuavan historiatiedon ja -perinteen säilyminen ja hyödynnettäväksi saaminen. Toimihenkilöarkisto (THA) puolestaan on toimihenkilöammattijärjestöjen ja niiden jäsenten yhteinen arkisto ja asettaa arkistojaan tutkijoiden käytettäväksi.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto (SKS) hankkii, hoitaa ja saattaa käyttöön suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurihistorian lähdeaineistoja sekä perinne- ja muistitietoaineistoja. Svenska litteratursällskapets arkiv (SLS) ottaa lahjoituksina vastaan aineistoja suomenruotsalaisesta kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä ja dokumentoi myös itse aihepiiriä keruilla, kyselylomakkeilla ja kenttätöillä. Svenska centralarkivet (SCA) ylläpitää yksityistä arkistoa suomenruotsalaisesta yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvästä toiminnasta.

Suomen Urheiluarkisto (SUA) vastaa liikuntakulttuurin historiallisesti merkittävien asiakirjojen säilyttämisestä, järjestämisestä ja pitämisestä käytettävissä. Musiikkiarkisto kerää, tallentaa ja saattaa käyttöön suomalaiseen musiikkiin liittyvää erityisesti ainutkertaista aineistoa taidemusiikkia ja kansanmusiikkia lukuun ottamatta.

Urho Kekkosen arkisto on presidentti Kekkosen luovuttamasta ja muusta kirjallisesta aineistosta muodostettu arkisto, jota ylläpidetään historian tutkimuksen edistämiseksi. Siirtolaisuusinstituutti kerää ja tallentaa muuttoliikkeisiin ja etnisiin kysymyksiin liittyvää aineistoa, suorittaa ja edistää tutkimusta, julkaisee tutkimusta, kehittää yhteistyötä ja ylläpitää tietopalvelua. Tietoarkisto (FSD) arkistoi ja välittää sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Tarkemmat tiedot yksityisarkistojen aineistoista ja tietovarannoista selviävät kunkin arkiston verkkosivuilta.

Finna-palvelun kautta voidaan tehdä hakuja esimerkiksi seuraavien arkistojen aineistoihin: Kansallisarkisto, Kansan arkisto, Siirtolaisuusinstituutti, Svenska litteratursällskapets arkiv, Työväen Arkisto, Tietoarkisto ja Musiikkiarkisto. Moni yksityisarkisto käyttää myös muita yhteisiä hakupalveluja ja tietokantoja. Kooste Kansallisarkiston aineistojen verkkopalveluista ja tietokannoista löytyy Kansallisarkiston verkkosivuilta.

AHAA on CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ylläpitämä arkistokuvailun työkalu, jonka avulla tuotetaan ja hallitaan kuvailussa tarvittavia metatietoja yhtenäisten kuvailusääntöjen avulla yhteisessä käyttöliittymässä, mikä yhtenäistää merkittävästi arkistojen tietoaineistojen käytettävyyttä. AHAA-järjestelmään kuvaillut aineistot ovat jatkossa haettavissa Finnan kautta. AHAAn ottavat käyttöön Kansallisarkisto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kansan arkisto, Keskustan ja maaseudun arkisto, Porvarillisen Työn Arkisto, Svenska centralarkivet ja Musiikkiarkisto.

YKSA on Disec Oy:n ylläpitämä arkistojärjestelmä, jolla voidaan hallita sekä sähköisen että analogisen arkistoinnin ja säilyttämisen tarpeet. YKSAa käyttävät yksityisarkistoista Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto, Urho Kekkosen arkisto, Toimihenkilöarkisto, Suomen Urheiluarkisto ja Työväen Arkisto.