Understödet är avsett för att stödja nationell infrastruktur för tillgång till och bevarande av det digitala kulturarvet, för gemensamma tjänster för de allmänna biblioteken samt för att utveckla museernas kulturmiljöinformation.

Understödet kan sökas av sammanslutningar med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.
Ansökningstiden börjar den 1 september 2022 och går ut den 3 oktober 2022 kl. 16.15.

Det totala beloppet som delas ut i form av understöd uppgår till högst 3 250 000 euro. Avsikten är att fatta besluten i november 2022. De sökande underrättas skriftligen om besluten.

De beviljade understöden kan användas högst till slutet av kalenderåret som följer på året då de beviljades. På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och Statsunderstödslagen (688/2001).

Vem kan ansöka om understödet och för vilket ändamål?

A)

  • För nationellt betydande infrastrukturer och utvecklingsuppgifter som gäller det digitala kulturarvet (Finna, Kulturarv-LDB).
  • För gemensamma tjänster för de allmänna biblioteken, såsom utveckling och tillhandahållande av beskrivningsuppgifter, FinELib-tjänsten, produktion och utveckling av Finna- och Melinda-tjänsterna samt utbildningar och evenemang i anslutning till de allmänna bibliotekens tjänster.

B)

  • För utveckling av museernas kulturmiljöinformation.
  • Med understödet stöds i synnerhet utvecklingen av kunskapen om kulturmiljöer vid museer med regionalt ansvar och andra museer som förvaltar viktiga informationsresurser för kulturmiljön. Det kan till exempel gälla komplettering av informationsinnehållet eller förbättring av dess kvalitet, öppnande av information, överföringar och konverteringar som förutsätts vid systemförändringar, införande av ordlistor och ontologier samt genomförande av gränssnitt som är avsedda för medborgar- och myndighetsbruk. Understödet kan inte användas för direkta anskaffnings- eller licenskostnader för informationssystem. Det har reserverats cirka 400 000 euro för understöden till museer.

Understödets syfte

Med statsunderstödet främjas målen delaktighet och deltagande i kultur samt kulturgrunden och kulturens kontinuitet i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi.

Målet är att främja allas möjligheter att delta i kultur, utveckla digitala kulturtjänster, förbättra tillgången till information och kultur, främja tillgången till biblioteks- och kulturarvsinnehåll samt utveckla tjänster för långtidsbevarande av det digitala kulturarvet och interoperabiliteten i fråga om museernas kulturmiljöinformation.

Ytterligare information
Undervisnings- och kulturministeriet – Specialunderstöd
Tapani Sainio, undervisnings- och kulturministeriet, tapani.sainio(at)gov.fi

 

Tags: , , , , , , , , , , ,