Understödet är avsett för att stödja nationell infrastruktur för tillgång till och bevarande av det digitala kulturarvet, för gemensamma tjänster för de allmänna biblioteken samt för främjande av digitaliseringen av museisamlingar.

Understödet kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

Ansökningstiden börjar den 6 september 2021 och går ut den 8 oktober 2021 kl.16.15.

För understöden kan användas sammanlagt högst 3 200 000 euro. Avsikten är att fatta besluten i november 2021. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

De beviljade understöden kan användas högst till slutet av kalenderåret som följer på året då de beviljades. På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och Statsunderstödslagen (688/2001).

Vem kan ansöka om understödet och för vilket ändamål?