Arkistosektorin aineistohallinnan arkkitehtuurin versio 3.0 on valmistunut syksyllä 2021. Se kuvaa arkistotoiminnan kokonaisuutta, siihen liittyviä toimintoja, tietoja ja tietojärjestelmiä. Arkkitehtuurikuvauksen tavoitteena on kehittää arkistoille yhteistä infrastruktuuria ja yhteisiä käytäntöjä sekä karsia päällekkäisiä toimintoja. Lähtökohtana työlle on ollut arkistojen yhteentoimivuuden parantaminen ja edellytysten luominen yhteisesti kehitettyjen palveluiden hyödyntämiseen. Tavoitteena on myös edistää yhteentoimivuutta kansainvälisten hankkeiden ja infrastruktuurien kuten Europeanan, eArchiving ja Time Machinen kanssa.

Viitearkkitehtuurin keskeisenä kohderyhmänä ovat arkistoammattilaiset, jotka kehittävät ja suunnittelevat aineistojen hallintaa ja käytettävyyttä. Viitearkkitehtuuri tarkastelee erityisesti yhteisten palveluiden kannalta kriittisiä osa-alueita, ja se tukee yhteisten hyvien käytäntöjen kehittämistä ja auttaa tunnistamaan toimintoja, joissa tarvittaisiin yhteisiä palveluita. Viitearkkitehtuuri myös auttaa kehittämään nykyisiä palveluita. Se tarjoaa arkistojen johtoelimille ja rahoittajille riittävän yleiskuvan arkistosektorin toiminnallisista periaatteista sekä yhteisen kehittämisen kannalta keskeisistä rakenteista.

Viitearkkitehtuurissa ei käsitellä yksittäiseen toimijaan liittyviä rakenteita, vaan se on tarkoitettu yleiskuvaukseksi sektorin toimijoiden ominaispiirteistä, mutta samalla se tukee toimijakohtaisten arkkitehtuurien tuottamista.

Arkkitehtuurin luku ”Periaatteellinen taso” kuvaa yleiset toimintaa ohjaavat periaatteet kuten aineiston hallintaan liittyvät keskeiset arvot ja valinnat, joiden mukaisesti arkistosektorilla toimitaan. Luvussa ”Toiminnan näkökulma” käydään läpi aineistojen hallintaan liittyvät toimintokokonaisuudet sekä niiden strategisen ohjaaminen. Luvussa ”Tietorakenteen näkökulma” painopisteenä on arkistotoimijan hallussa olevan aineiston ja siihen keskeisesti liittyvien muiden loogisten tietovarantojen sekä näiden välisten suhteiden kuvaaminen.

Viitearkkitehtuurin laatiminen on toteutettu osana Arkistosektorin yhteistyöverkoston toimintaa. Työtä tullaan seuraavassa vaiheessa täydentämään yksityiskohtaisemmalla tietojärjestelmien toimintaa kuvaavalla osalla.

Arkkitehtuuria on laatinut työryhmä, johon ovat kuuluneet Juha Henriksson (Musiikkiarkisto, kokoonkutsuja), Outi Hupaniittu (SKS), Kimmo Koivunen (CSC), Mika Kokkonen (Elka), Markus Merenmies (Kansallisarkisto), Pia Pursiainen (Kansan Arkisto), Jukka Saarinen (SKS) ja Ossi Viita (Urheiluarkisto).

Arkistosektorin aineistohallinnan arkkitehtuuri, versio 3.0. (julkaistu 24.9.2021)

 

Tags: , , , , ,