Mikä Nimitietopalvelu?

Nimitietopalvelu on kulttuuriperintösektorin yhteinen toimijatietovaranto, joka kerää henkilöihin, yhteisöihin ja sukuihin liittyvät metatiedot yhden katon alle. Tämä tarkoittaa yhtenäisiä käytäntöjä toimijakuvailulle, joka vähentää päällekkäistä työtä ja lisää tiedon yhteentoimivuutta. Esimerkiksi Finnassa toimijat ovat tärkeä tapa jäsentää tietoa ja yhteiset toimijatiedot palvelisivat suoraan käyttäjää. KDK-hankkeen aikana Nimitietopalvelusta laadittiin kaksi esiselvitystä ja vuonna 2020 palvelua lähdettiin edistämään pilottiprojektin muodossa. Ratkaiseva askel kohti yhteentoimivaa toimijatietoa otettiin, kun RDA-kuvailusääntö hyväksyttiin yhteiseksi toimijoiden kuvailun kehykseksi koko kulttuuriperintösektorilla.

Pilottiprojektilla eteenpäin

Nimitietopalvelun pilottiprojektin päätavoitteena oli kehittää eteenpäin ensimmäisessä esiselvityksessä luotua toimijatiedon tietomallia ja toteuttaa se käytännön skeemana, jota voidaan soveltaa aidolle toimijatiedolle. Lisäksi projekti tutki eri vaihtoehtoja yhteiskäyttöiseksi toimijatiedon tuotantoalustaksi, pohjusti laajempaa yhteistyötä ja sen vaatimuksia sekä laati jatkosuunnitelman Nimitietopalvelun edistämiselle tulevaisuudessa.

Nimitietopalvelun tietomalli

Nimitietopalvelun tietomalli on edistynyt linkitetyn datan kokonaisvaltainen tietomalli kaikelle toimijoihin liittyvälle tiedolle. Se mahdollistaa muun muassa useamman identiteetin yhdelle henkilölle (esimerkiksi taiteilijanimet) ja yhden identiteetin liittämisen useampaan reaalimaailman henkilöön (esimerkiksi salanimi, jota on käyttänyt useampi henkilö) samoin kuin useiden erilaisten tunnisteiden liittämisen toimijaan. Tietomalli on suunniteltu siten, että sen ydintason muodostavat kaikkien kulttuuriperintösektorien käyttämät metatiedot, joita täydennetään sektorikohtaisilla tiedoilla tarpeen mukaan.

Tietomalli on nyt julkaistu ja sitä voi tarkastella osoitteessa https://schema.finto.fi/ntp. Samalla luotiin työkalut ja prosessit vastaavien tietomallien ja tietomallikuvausten julkaisuun myös tulevaisuudessa esimerkiksi paikkatiedon tietomallia silmällä pitäen. Nimitietopalvelun tietomallin keskeisimmät osat on julkaistu myös julkishallinnon Yhteentoimivuusalustalla osoitteessa https://tietomallit.suomi.fi/model/ntp_v2/. Malli on kuitenkin niin laaja, että Tietomallit-työkalulla sen tarkastelu ei ole kovinkaan helppoa vielä toistaiseksi. Tietomalli myös sillattiin eri sektorien tuotantojärjestelmissä käytettäviin tietomalleihin, joka mahdollistaa toimijatietojen konversiot ja yhdistelyn jatkossa.

Tietomallin julkaisu mahdollistaa sen vertailun kansainvälisiin ratkaisuihin ja avaa mahdollisuudet yhteistyöprojekteihin. Toimijatietojen avaaminen ja julkaisu rikkaana linkitettynä datana on yleistynyt eurooppalaisisssa kulttuuriperintöorganisaatioissa ja tämä avaa uusia linkitysmahdollisuuksia, joiden kautta tietojamme olisi mahdollista rikastaa. Tietenkään ei kannata unohtaa yhteistyömahdollisuuksia kulttuuriperintösektorin ulkopuolella esimerkiksi kotimaisten julkishallinnon toimijatietokantojen kanssa. Yhtenäiset kulttuuriperintösektorin toimijatiedot muodostavat mielenkiintoisen kokonaisuuden ja avaavat ovia uudentyyppiselle yhteistyölle tulevaisuudessa.

Lisätietoja: tietojärjestelmäpäällikkö Matias Frosterus, matias.frosterus (at) helsinki.fi

 

Tags: , , , , , ,