Suomi toimii Euroopan Unionin neuvoston puheenjohtajamaana heinäkuusta vuoden loppuun 2019. Hanasaaressa järjestettiin 24. ja 25. lokakuuta EU-virkamiesten tapaaminen ja seminaari teemalla Multilingualism in digital cultural heritage. Needs, expectations and ways forward. Eurooppalaisista arkistoista, kirjastoista ja museoista kulttuuriperintöä kokoavaa Europeana-palvelua tarkasteltiin monikielisyyden ja digitaalisuuden näkökulmasta.

 

Monikielisyys Europeanassa

Europeana on digitaalista kulttuuriperintöä eurooppalaisista arkistoista, kirjastoista ja museoista kokoava ja tarjoava palvelu. Arkistoille, kirjastoille ja museoille Europeana tarjoaa yhteistyöverkoston ja mahdollisuuden saada digitaalisille kokoelmilleen lisää näkyvyyttä ja käyttäjiä.

Tällä hetkellä Europeanan kokoelmat sisältävät aineistoja 28 EU-maasta, 27 kielellä. Yli puolet aineistoista on tosin kuvailtu viidellä kielellä (englanti, saksa, hollanti, norja ja ranska). Seminaarin esityksissä ja työpajoissa pureuduttiin erityisesti siihen, millaisin ratkaisuin eri kielillä kuvaillut aineistot voisi saada samaan hakulistaukseen.

Europeanan tavoitteena on luoda uusia tapoja, joilla ihmiset pääsevät kosketuksiin kulttuuriperintönsä kanssa. Monikielisyyden vahvistaminen toisi pääsyn useampiin aineistoihin, myös pienempien kieliryhmien aineistot saisivat uutta yleisöä. Sen avulla voisi lisätä kulttuuriperintöaineistojen käyttöä opetuksessa ja tutkimuksessa. Teknisesti hyvin toteutettu monikielinen kuvailu houkuttelisi enemmän kävijöitä ja olisi myös vahvistamassa eurooppalaista identiteettiä.

 

Miten monikielisyyttä tehostetaan?

Työpajoissa ja keskusteluissa tärkeänä pidettiin muun muassa tietoisuuden lisäämistä monikielisyyden sekä laadukkaan sisällön ja metatiedon hyödyistä, olemassa olevien työkalujen ja standardien hyödyntämisestä uusien teknisten ratkaisujen kautta. Yhteistyön tehostaminen niin eurooppalaisen kuin kansallisen ja paikallisten kokoelma-asiantuntijoiden kanssa toisi myös etua.

Monikielinen metatieto on tärkeää aineistojen löydettävyyden kannalta ja kertaalleen tuotettu metatieto pitäisi olla käännettävissä kulloisenkin hakijan käyttämälle kielelle. Monet esityksistä pureutuivatkin automaattisen kääntämisen suomiin uusiin mahdollisuuksiin ja toisaalta myös menetelmien haasteisiin. Etenkin pienempien kielten kohdalla riittävän suurien aineistojen löytäminen koneoppimisen tarpeisiin on hankalaa ja tätä pyritään ratkaisemaan erilaisin keinoin. Kulttuuriaineistojen kohdalla lisähaastetta tuovat myös kielen muutokset ajan saatossa, erilaiset murteet sekä aineistojen monimuotoisuus.

Suomessa monikielisen metatiedon tuotannon haasteita on osaltaan pyritty ratkaisemaan linkitettyjen ja keskenään yhteentoimivien monikielisten sanastojen avulla. Seminaarissa esiteltiin myös Kansalliskirjastossa kehitettävää automaattisen kuvailun työkalua Annifia, joka hyödyntää näitä sanastoja ja osaltaan helpottaa metatiedon tuottamista.

Monikielisyyden edistämiseksi Europeana kehittää työpajan tuloksiin ja seminaarin asiantuntijaesityksiin perustuen monikielisyysstrategiaa ja tiekarttaa.

 

Lue lisää:
Europeana Pro blogikirjoitus
Seminaarin PowerPoint-esitykset
Videokooste tapahtumasta, kesto 2 min 13 s
Europeana Pro

 

Tags: , , , , , , ,