Euroopan komissio on julkaissut Europeanan riippumattomaan arviointiin perustuvan raportin. Raportti korostaa Europeanan tuomaa lisäarvoa eurooppalaiselle digitaaliselle kulttuuriperinnölle ja sen saatavuudelle, mutta esittää myös parannusehdotuksia Europeanalle ja suosituksia sen tulevalle kehitykselle.

Raportin mukaan Europeana on onnistunut Euroopan digitoidun kulttuuriperinnön tuomisessa yleisön saataville. Raportti tunnustaa Europeanan ansiot eurooppalaisten kulttuurilaitosten yhteistyön mahdollistajana: organisaatiot eri puolilta Euroopan unionia ovat voineet jakaa aineistoaan verkossa yhteisiin standardeihin ja yhteentoimiviin ratkaisuihin perustuen sekä kehittää verkostoja digitaalisen kulttuuriperinnön asiantuntijoiden yhteistyölle.

Europeana on ylittänyt saataville tarjottavan aineiston määrää koskevat odotukset. Kymmenen toimintavuotensa aikana portaali on tarjonnut pääsyn yli 58 miljoonaan digitaaliseen kulttuuriperintöaineistoon yli 3 700 kirjastosta, arkistosta, museosta tai muusta kokoelmasta. Arviointi kuitenkin näkee parannettavaa Europeanan kautta saatavilla olevan aineiston ja metatiedon laadussa. Lisäksi arviointi suosittaa portaalin teknisen infrastruktuurin ja käytettävyyden kehittämistä.

Suosituksia Europeanan kehittämiseksi

Arvioinnin pohjalta Euroopan komissio on tehnyt lukuisia ehdotuksia Europeanan kehittämiseksi. Europeanaa suositellaan keskittymään ydinsidosryhmiensä eli kulttuuriperintöorganisaatioiden tarpeisiin ja tukemaan niiden kulttuuriperinnön digitaalisen saatavuuden eteen tekemää työtä. Tätä varten Europeanan kautta saatavilla olevien aineistojen saavutettavuutta tulee parantaa ja palvelun hakuominaisuuksia ja monikielistä luonnetta kehittää. Europeanan datan tarjoajien tai aggregoijien tulisi jatkossa voida käyttää helpommin Europeanan palveluita.

Komissio suosittelee eurooppalaisen kulttuuriperinnön monimuotoisuutta esittelevien kuratoitujen sisältöjen ja teemakokonaisuuksien koostamista Europeanan aineistosta. Jatkossa kuratointia suositellaan automatisoitavan esimerkiksi tekoälyn avulla. Täten luotuja älykkäitä sisältöjä voidaan hyödyntää esimerkiksi koulutus- ja tutkimussektoreilla sekä luovien alojen parissa.

Europeanalle suositellaan jatkossakin roolia yhteisten ratkaisujen ja standardien edistämisessä digitaalisella kulttuuriperintösektorilla. Roolin nähdään hyödyttävän kaikkia Europeanan sidosryhmiä ja parantavan erityisesti pienempien kulttuuriperintöorganisaatioiden aineistojen saatavuutta.

Lisätietoa Europeanasta

Europeana on digitaalista kulttuuriperintöä eurooppalaisista arkistoista, kirjastoista ja museoista kokoava ja tarjoava palvelu. Lue lisää: https://www.digime.fi/saatavuus/europeana/

Lisätietoa Europeanan arvioinnista ja komission raportista

Tiedote, Digital Single Market: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ten-years-europeana-bringing-europes-cultural-heritage-digital-age. Tiedote sisältää lisätietoa mm. komission Europeanan rahoitusta ja hallintomallia koskevista suosituksista.

Komission kertomus Europeanan arvioinnista ja jatkotoimista:

Commission staff working document on the evaluation of Europeana:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52

 

Tags: , , , , , ,