PAS-palveluiden laaturaportti 2020

PAS-palvelut julkaisee vuosittain laaturaportin ja se on kokonaisuudessaan luettavissa digitalpreservation.fi-sivustolla. Raportissa kuvataan PAS-palveluiden tuottamisen merkittävimmät kohokohdat vuonna 2020 ja PAS-palveluita hyödyntävät organisaatiot. Lisäksi raportissa esitellään PAS-palveluiden ylläpidon päätavoitteet.

Raportti sisältää muun muassa tietoa aineistokertymästä vuodelta 2020, yhteenvedon PAS-palvelun valvonnasta ja säilytyksessä olevaan aineistoon vuoden aikana kohdistuneet laatupoikkeamat.

PAS-palveluiden vuosi 2020

PAS-palveluilla tarkoitetaan kulttuuriperintöaineistojen ja tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen tuotettuja palveluita yhdessä. PAS-palvelut ovat jatkuvasti kehittyviä ja niiden kehittämistä jatketaan läheisessä yhteistyössä palveluita hyödyntävien organisaatioiden kanssa. Toiminnan tavoitteena on, että Kulttuuriperintö-PAS-palvelussa merkittävimmät digitoidut ja alkujaan digitaaliset kulttuuriperintöaineistot säilyvät myös tuleville sukupolville ja että niiden pitkäaikainen hyödyntäminen on mahdollista. Vastaavasti tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen tuotettu Fairdata PAS-palvelu varmistaa digitaalisten, tutkimukseen liittyvien aineistojen saatavuuden ja pitkäaikaisen säilyvyyden. Molemmat palvelut käyttävät samaa PAS-ratkaisua, joka keskittyy PAS-palveluiden yhteisiin toiminnallisuuksiin, joita liittyy erityisesti aineistojen bittitason säilytykseen.

Säilytettävän aineiston määrä kasvoi vuoden 2020 aikana merkittävästi uusien organisaatioiden liittyessä PAS-palvelun hyödyntäjiin ja pidempään palvelua hyödyntäneiden organisaatioiden jatkaessa aineistojen siirtoja. Vuoden 2020 aikana säilytyksessä olevien aineistojen määrä ylitti yhden petatavun, vuosittaisen kasvun ollessa noin 485 teratavua.

PAS-yhteistyöryhmälle ja muille sidosryhmille suunnattu asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin loppuvuodesta 2020. Tyytyväisyys PAS-palveluihin oli varsin positiivista (ka. 4,57/6) ja kaikki vastaajat kokivat, että organisaation datan säilytyksen tarpeet olivat tulleet huomioiduksi/kuulluiksi PAS-palveluissa. Lisäksi organisaatiot olivat erityisen tyytyväisiä saamaansa asiakaspalveluun ja neuvontaan kokonaisuutena. Poikkeusoloista huolimatta tyytyväisyys PAS-palveluihin pysyi vastaavalla tasolla kuin vuonna 2019.

PAS-palveluiden ylläpito

PAS-palveluiden tuottamiseksi tarvitaan monenlaisia toimia: ylläpidollista tehtäviä, menetelmien ja mallien kehittämistä, ohjelmistokehitystä, laiteinfrastruktuurin kehittämistä ja hallinnollista työtä. Tässä raportissa keskitytään erityisesti PAS-palveluiden ylläpidollisiin tehtäviin mukaillen IT-palveluiden tuotantotoiminnan laaturaportointia, joissa usein keskitytään tietyn ajanjakson tuotannolliseen toteumaan, poikkeustilanteisiin ja niistä toipumiseen.

PAS-palveluiden ylläpidon päätavoitteet ovat:

  • varmistaa säilytyksessä olevien säilytyspakettien eheys ja saatavuus,
  • valvoa palvelun toimivuutta ja
  • tukea organisaatioita PAS-palvelun hyödyntämisessä (muun muassa vastaanotossa havaittujen virheellisten tai puutteellisten siirtopakettien korjaamisessa).

Lisätietoa

PAS-palveluiden tapahtumista ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan digitalpreservation.fi-sivustolla, Twitter- kanavalla (@dpres_fi) ja tiedottamiseen tarkoitetulla sähköpostilistalla.
 

Tags: , , , , ,